Environmentální politika

Environmentální politika společnosti

Společnost WEEE, a.s. zajištuje bezpečné dodržování právních požadavků a vlastních environmentálních standardů, které jsou základem systému environmentálního managementu. Pravidelné přezkoumávání této environmentální politiky s odpovídajícími úpravami podle nejnovějšího vývoje má za cíl neustálé zlepšování ochrany životního prostředí.

Hlavní body environmentální politiky:
 • Prevence
 • Předběžná opatrnost
 • Integrace
 • Vysoká úroveň ochrany životního prostředí
 • Udržitelný rozvoj

 • V rámci environmentální politiky se vedení společnosti WEEE, a.s. zavazuje:
  1. Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, používaných materiálů a služeb na životní prostředí.
  2. Preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou nepříznivě ovlivnit životní prostředí.
  3. Prohlubovat informovanost zaměstnanců o ochraně životního prostředí a o dopadech jejich činnosti na životní prostředí. Usilovat o neustálé odborné vzdělávání a výcvik zaměstnanců, posilovat jejich vědomou sounáležitost s WEEE, a.s. a zvyšování loajality k ní, včetně vyžadování odpovědnosti každého zaměstnance k vykonávané práci.
  4. Efektivně hospodařit s energiemi a vodou, aktivně přistupovat k řízení materiálových zdrojů, dle podmínek a možností snižovat spotřebu přírodních neobnovitelných surovin.
  5. Dodržovat a naplňovat všechny aplikovatelné požadavky platných právních a jiných norem souvisejících se systémem řízení kvality, stejně jako požadavky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy mající vztah k tomuto systému.
  6. Poskytovat finanční, materiální a organizační podmínky pro účinné a efektivní fungování systému řízení kvality a jeho zlepšování.

  Environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance WEEE, a.s., a musí být vedeny a udržovány záznamy o tom, že je sdělována všem zaměstnancům, osobám pracujícím pro organizaci nebo s jejím pověřením a všem zainteresovaným stranám.

  Translate »