Etický kodex

Etický kodex

Etický kodex je základním dokumentem popisujícím principy etického chování zaměstnanců společnosti WEEE, a.s. (dále jen „zaměstnavatel“). Jeho cílem je pro společně sdílené hodnoty nastavit jednotné chápání jejich projevů v každodenní pracovní praxi. Etický kodex je závazným dokumentem pro všechny zaměstnance a členy orgánů zaměstnavatele (dále pro účely tohoto Etického kodexu souhrnně jako „zaměstnanci“).

Jeden ze základních principů, na kterém je kodex postaven, vychází z toho, že si jsou zaměstnanci vědomi, že svým jednáním mohou vystavit zaměstnavatele i sebe trestněprávním, správním či občanskoprávním postihům. Proto jednají tak, aby nedocházelo k páchání trestné činnosti či jinému porušování právních a interních předpisů. Zaměstnavatel netoleruje jakékoli porušení Etického kodexu, a navíc jej může posuzovat jako závažné porušení pracovních povinností. Etický kodex je vyjádřením našeho závazku k etickému jednání k partnerům, uživatelům i kolegům.

I. Obecné principy
Zaměstnanci společnosti WEEE, a.s. jsou povinni dodržovat zákony země, ve které vykonávají svoji práci, a také vnitřní předpisy společnosti. Jsou také povinni chovat se čestně a v souladu s morálními a kulturními principy, obecně uznávanými v místě, kde se právě nachází.

Zaměstnanci svou práci vykonávají podle svých nejlepších znalostí a schopností, s maximální mírou profesionality, slušnosti i vstřícnosti k třetím stranám a ochotou pomoci. Třetí stranou se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba odlišná od zaměstnavatele a zaměstnance, včetně obchodního partnera či orgánů veřejné správy (dále jen „třetí strana“). Zaměstnanci jednají vždy tak, aby třetí strany neuvedli v omyl, poskytují pouze pravdivé a přesné informace. Jsou si vědomi, že svým chováním a vystupováním reprezentují zaměstnavatele. Jednají transparentně a podporují dobré mravy. Dbají o svůj zevnějšek a oblečení tak, aby odpovídal jejich pracovnímu zařazení.

Zaměstnanci se podílí na vytváření dobrého jména zaměstnavatele, jeho produktů a služeb, a to i ve svých mimopracovních aktivitách, které prezentují veřejně (např. na sociálních sítích). Společně usilují o dosažení stále lepších výsledků zaměstnavatele.

Zaměstnanci chrání oprávněné zájmy, dobré jméno a pověst zaměstnavatele, spolupracovníků i třetích stran. Aktivně se vyhýbají střetu osobních či rodinných zájmů se zájmy zaměstnavatele. V případě, že dojde k takovému střetu zájmů, informují o tom bezodkladně zaměstnavatele. Zaměstnanci jsou povinni přijmout opatření eliminující dopady střetu zájmů, které navrhne zaměstnavatel. Výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, mohou zaměstnanci vykonávat jen s jeho předchozím písemným souhlasem (schvaluje příslušný ředitel, administruje Personální oddělení) v souladu s § 304 zákoníku práce. K případné své výdělečné činnosti, a to i takové, která se neshoduje s předmětem činnosti zaměstnavatele a nepodléhá schválení, nevyužívají prostředky a pracovní pomůcky svěřené jim zaměstnavatelem.

Zaměstnanci vynakládají veškeré úsilí, aby zajistili hospodárné využívání majetku zaměstnavatele a svěřených hodnot. Při plnění pracovních povinností postupují tak, aby zaměstnavateli nevznikaly zbytečné náklady. Zaměstnanci nejsou oprávněni si pro svoji potřebu nebo pro potřebu jiné osoby neoprávněně přivlastnit finanční prostředky, zdroje nebo majetek zaměstnavatele, ostatních zaměstnanců či třetích stran.

Zaměstnanci respektují vlastnická práva třetích stran. Zaměstnanci plní své pracovní povinnosti tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na zdraví a majetku zaměstnavatele či třetích stran nebo životním prostředí.

V případě, že hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku škody, pokusí se zaměstnanci škodu odvrátit. Pokud to není možné, informují osoby, které mohou škodu odvrátit nebo ji zmírnit. Zaměstnanci o nebezpečí vzniku škody vždy informují zaměstnavatele. Zjistí-li zaměstnanec škodu, která vznikla zaměstnavateli, oznámí mu její vznik bez zbytečného odkladu.

Zaměstnanci chrání práva duševního vlastnictví zaměstnavatele, respektují a chrání duševní vlastnictví třetích stran.

Zaměstnanci dbají na bezpečnostní ochranu při používání IT systémů a zpracování dat.

Zaměstnanci, kteří přicházejí při plnění svých pracovních povinností do styku s osobními údaji třetích stran, jsou povinni s osobními údaji nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Zaměstnanci respektují a důsledně dodržují tajemství doručených zpráv, tzn. nezjišťují obsah e-mailových schránek uživatelů zaměstnavatele (ledaže to vyžaduje náplň jejich práce a činí-li tak v souladu s interními postupy zaměstnavatele) ani nezjišťují obsah písemné či e-mailové korespondence jiných zaměstnanců. Pokud jsou s tímto obsahem seznámeni, zachovávají o něm mlčenlivost.

Zaměstnanci nezneužívají svého postavení, věcí či zařízení zaměstnavatele, svého pracovního času nebo informací, které se dozví při výkonu své práce, pro své soukromé zájmy nebo zájmy třetích stran, a to ani po skončení pracovního poměru.

Zaměstnanci dodržují nestrannost a rovnost přístupu ke všem fyzickým i právnickým osobám. Jestliže byl zaměstnanec pověřen, aby ve vymezených záležitostech za zaměstnavatele právně jednal, např. uzavíral smlouvy či činil objednávky, je povinen dodržovat limity takového pověření. Při vyjednávání smluvních vztahů s partnery zaměstnavatele jsou odpovědní zaměstnanci povinni zvážit rizika uzavření smluvního vztahu, včetně prověření smluvního partnera v dostupných veřejných rejstřících (např. insolvenční rejstřík či evidence nespolehlivých plátců daně). Na případná rizika uzavření smluvního vztahu odpovědný zaměstnanec upozorní zaměstnavatele. Zaměstnavatel dodržuje veškeré daňové právní předpisy a příslušní zaměstnanci jsou povinni vyvíjet veškeré úsilí k tomu, aby veškeré povinnosti zaměstnavatele vůči správci daně byly splněny řádně a včas. Zaměstnanci jsou povinni nahlásit zaměstnavateli veškeré platby, které nelze identifikovat či spojit s konkrétním plněním.

Zaměstnavatel nepřipouští jakékoli formy nekalé soutěže a zaměstnanci vynakládají veškeré úsilí, aby nekalé soutěži předcházeli. Nekalou soutěží se rozumí jednání v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to jak obchodním partnerům, konkurenci a/nebo uživatelům zaměstnavatele.

V případě, že je zaměstnanec požádán nebo je na něho vyvíjen nátlak, aby jednal v rozporu s právními předpisy, interními předpisy či pokyny nadřízeného či jiného zaměstnance, je povinen odmítnout takovéto jednání a nahlásit jej zaměstnavateli. Vedoucí zaměstnanci zachovávají mezi svými podřízenými rovný přístup s tím, že hlavní důraz při jejich výběru, hodnocení a rozvoji kladou na výsledky a kvalitu odvedené práce. Umožňují také jejich další rozvoj za účelem zefektivnění práce, podporují využívání získaných dovedností a znalostí v praxi. Jsou zodpovědní za plnohodnotné začlenění svých podřízených do pracovních týmů. Jsou vzorem nejen při uplatňování Etického kodexu.

Pokud se zaměstnanec z vlastního rozhodnutí v zájmu zaměstnavatele nebo v rámci jeho činnosti dopustí trestného činu, jedná se o jeho porušení právních předpisů, na kterém se zaměstnavatel nikterak nepodílí.

Jestliže na straně zaměstnance vzniknou nejasnosti ohledně vydaných rozhodnutí zaměstnavatele, pokynů zaměstnavatele či nejasnosti ohledně výkladu právních či interních předpisů, je zaměstnanec povinen si k dalšímu postupu vyžádat veškeré potřebné informace či stanoviska, aby se tak maximálně snížilo riziko jejich porušení ze strany zaměstnance.

Kolegové mezi sebou udržují korektní a slušné vztahy. Podporují vzájemnou spolupráci a podílí se na vytváření atmosféry důvěry. Případné spory řeší klidně a věcně.

II. Protikorupční opatření
Zaměstnavatel uplatňuje přístup nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci, proto v této části Etického kodexu stanovuje pravidla pro poskytování darů třetím stranám a přijímání darů od třetích stran za účelem vytvoření systému pro boj s úplatkářstvím.

Definice užité v čl. II. Etického kodexu: Za dary se považují pro účely této směrnice jakékoli hmotné předměty, poskytovaná pohostinnost (pozvání na oběd či společenskou událost), soukromé zájezdy, peněžité příspěvky či jejich ekvivalenty a jiné výhody (dále jen „dary“).

Úplatkem se rozumí nabízený, přislíbený nebo poskytnutý dar, jehož cílem je získat jakýkoli prospěch pro sebe či jiného (např. obchodní, smluvní či osobní) (dále jen „úplatek“). Nabízení, slibování či poskytnutí úplatku nebo požadování, souhlas s obdržením či přijetí úplatku jsou trestné činy, za které může být trestně odpovědná fyzická i právnická osoba. Podplácení je zároveň i jednání naplňující znaky nekalé soutěže.

Pravidla pro poskytování a přijímání darů:

 • Zaměstnanec může poskytnout či přijmout pouze dar, který není úplatkem.
 • Poskytování či přijímání darů odpovídá právním předpisům i zvyklostem (zvyklostem odpovídají, a jsou tedy povoleny, např. dary k narozeninám a jinému výročí, k Vánocům či jiné významné události, pozvání na večírek partnera, na vzdělávací akci související s výkonem práce apod.).
 • Dary jsou přiměřené co do hodnoty i jejich četnosti.
 • Dary jsou poskytovány a přijímány otevřeně, a to jménem zaměstnavatele, nikoli jménem vlastním.
 • Je zakázáno poskytovat nebo přijímat dary, pokud se jedná o peněžní hotovost. Dárkové poukázky na zboží či služby lze poskytovat nebo přijímat pouze v případě, že takové poukázky neumožňují výměnu za peněžní hotovost.
 • Pracovní cesty hrazené třetí stranou je možné ze strany zaměstnance prodloužit ze soukromých důvodů výlučně na náklady zaměstnance, a to v jeho volném čase. Není povolena účast rodinných příslušníků na pracovní cestě hrazené třetí stranou.
 • Je zakázáno přijímání jakýchkoli darů během výběrového řízení (i neformálního).

 • III. Předcházení trestné činnosti
  Zaměstnavatel netoleruje jakoukoli formu trestné činnosti ze strany zaměstnanců související s jejich pracovní činností nebo výkonem funkce. Snaha o předcházení trestní odpovědnosti zaměstnavatele je jedním z cílů zaměstnavatele. Zaměstnanci mají povinnost jednat poctivě a vyvíjet veškerou snahu k předcházení trestné činnosti fyzických osob, která by mohla být podle § 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, přičítána zaměstnavateli.

  V případě pochybností ohledně pokynu nebo rozhodnutí nadřízeného je zaměstnanec oprávněn posoudit soulad takového pokynu či rozhodnutí s právními či interními předpisy nebo Etickým kodexem.

  V případě podezření, že by zaměstnanec mohl svým jednáním spáchat trestní čin, je zaměstnanec povinen toto podezření oznámit zaměstnavateli a vyžádat si jeho pokyn.

  V případě, že zaměstnanec zjistí protiprávní jednání či trvající protiprávní stav v rámci činnosti zaměstnavatele, vynaloží s ohledem na okolnosti případu úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby protiprávnímu jednání či stavu zamezil a odvrátil jeho škodlivé následky. Zároveň zaměstnanec o této skutečnosti informuje zaměstnavatele.

  IV. Závěrečná ustanovení Odpovědnost za realizaci Etického kodexu náleží představenstvu zaměstnavatele, které zabezpečí, že všichni zaměstnanci budou s Etickým kodexem řádně a prokazatelně seznámeni. Etický kodex je pravidelně novelizován a revidován dle zkušeností a připomínek.

  Translate »